Klantendienst

GEGEVENS

FWU Life Insurance Lux S.A.
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg
Telefoon: +352 (0) 26494-200
Fax: +352 (0) 26494-300
E-mail: info@fwulife.be
Website: www.fwulife.be

 

Klachten en betwistingen

In geval van klachten kan de Verzekeringnemer:

1) Contact opnemen met zijn gewoonlijke Adviseur (verzekeringsbemiddelaar) die ook te zijner beschikking staat voor alle informatie over zijn overeenkomst. Zijn gegevens zijn opgenomen in het informatie- en adviesdocument.

De Verzekeringnemer kan, indien hij dat wens, zijn klachten ook richten aan FWU Life Insurance Lux S.A., 4a, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg volgens de volgende modaliteiten:

Teneinde er de beste opvolging van te verzekeren, dient iedere klacht verplicht :

  • te zijn gericht aan de Klachtendienst / Belgische markt;
  • te zijn ondertekend door de Verzekeringnemer ;
  • alle informatie bevatten die noodzakelijk is ter identificatie van de Overeenkomst (d.w.z. opgave van uw adres, van het verzekeringsproduct dat u hebt gekozen en tenslotte het nummer van uw Overeenkomst). Deze twee laatste gegevens zijn opgenomen in de bijzondere voorwaarden van uw Overeenkomst.

FWU Life Insurance Lux S.A. verbindt zich ertoe :

binnen de 10 werkdagen volgend op de ontvangst van uw klacht (die alle voormelde details bevat) de ontvangst ervan te bevestigen;
een antwoord te geven binnen de 60 werkdagen.

2)De Verzekeringnemer kan ook, onverminderd zijn recht om een vordering in rechte in te stellen, zijn verzoek richten aan:

De Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel.: +32 (2) 547 58 71
Fax : +32 (2) 547 59 75
info@ombudsman.as
 

Controleautoriteiten

Commissariat aux Assurances (CAA)
7, boulevard Joseph II
L-1840 Luxemburg

Nationale Bank van België (NBB)
14, Berlaimontlaan
B-1000 Brussel

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
12, Congresstraat
B-1000 Brussel

Contact

FWU Life Insurance Lux S.A.
4a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
 
Téléphone : +352 (0) 26494-200
Fax: +352 (0) 26494-300
 
E-mail: info@fwulife.be